0332 350 25 16
Vakıf Senedi

KURULUŞ SENEDİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

VAKFIN ADI:

Madde 1: Vakfın Adı: RİBAT EĞİTİM VAKFI’dır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2: Vakfın merkezi Konya’dadır.

Vakıf mütevelli heyeti yetkili makamlardan izin almak kaydıyla istediği yerde dilediği kadar ve merkeze bağlı olmak şartıyla şubeler, temsilcilikler, bürolar, çalışma kolları kurar ve açar. Şube ve temsilciliklerin gayesi vakfın gayesidir. İdare tarzı mütevelli heyeti tarafından tespit edilir.

VAKFIN AMACI:

Madde 3: Vakfın amacı:

a) Milli, manevi ve ahlaki değerlere bağlı insan yetiştirmek.

b) Fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılamak.

c) Fertler arasında sevgi işbirliğini artına birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak.

VAKFIN FAALİYETLERİ:

Madde 4:

A) İlim, kültür, iktisadi ve içtimai alanda:

1) İlmi faaliyetlerin çağdaş verilere göre yapılabilmesi için matbaa kurar, teksir, ozalit, fotokopi gibi teknik levazım ve nakil vatıları alır, çalıştırır ve hariçten getirterek her türlü neşriyatı yapar.

2) Yayın yapar; Sesli olarak: bant, plak, televizyon, radyo, yazılı olarak: Kitap, broşür, gazete, dergi, tiyatro eserleri, film, video, reklam, ilan, bildiri gibi.

3) Lisan (Yabancı dil) öğrenmek ve geliştirmek isteyenler için daimi kurslar açar, sahasında mütehassıs özel hocalar, kitap, gazete, mecmua, dergi, bant ve plaklar temin eder, gerekirse laboratuvarlar kurar.

4) Konferans, seminer, kurs, vaaz, açık oturum, kongre, sempozyum vs. tertip eder.

5) Yasal izinler alarak özel eğitim kursları (ilk, orta, lise, üniversite, dershane gibi) açar işletir, eğitim merkezlerinde yurtlar kurar ve işletir.

6) Yurt, kamp, sahil siteleri pansiyonlar açar ve işletir.

7) Daimi kurslar (Kur’an, lisan, biçki-dikiş, sürücü kursu gibi) okullar, kreşler açar ve her türlü işletmesini organize eder.

8) Yarışlar, şenlikler, ihtifaller, anma günleri tertip eder, spor tesisleri ve şehir içi salonları kurar.

10) Ev kadınları, köylü, işçi, esnaf, tüccar, sanatkâr, memur vb. mesleki eğitim müesseseleri açar.

11) Dini ilimler yönünden bilgilerini artırmak isteyen talebelere her türlü maddi ve manevi imkânları hazırlar.

12) İnsanlar arasında dayanışmanın, düşüncenin inanç ve anlayışın gelişmesi ve çalışma ruhunun müesseseleşmesi için çalışır, bunun için sohbetler, seminerler, konferanslar düzenler bu hususta gerekli elemanları bulur, yetiştirir, görevlendirir, eserler hazırlar ve hazırlatır. Kitaplar bastırır, neşreder, daha iyi hizmet edebilmek için kitap, gazete, dergi, broşür, ilan, reklam, bildiri vb. eğitim araçları hazırlar radyo, televizyon ve videodan istifade eder.

13) Uyruğu ne olursa olsun kimsesiz, dul, yetim, düşkün ve tahsil yapan talebelerin ihtiyaçlarını temin eder, afet ve olaylardan zarar görenlere imkânları nispetinde yardımda bulunur. Ayrıca yardıma ehil olanlara burs ödünç vb. destek sağlar. İhtiyaç sahiplerine karzı-hasen (karşılıksız borç) borç para verir. Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim ve ihtisas yapacak kimselere her türlü yardımları yapar.

14) Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile Cami, mescit vb. mabetler, hastane, dispanser, sağlık ocağı, doğum evi, huzur evi vb. tesisler yapar ve işletir.

15) Vakfın amacına uygun olarak şartlı bağışları şartlarına uygun olarak sarf eder.

16) Nişan, sünnet vs. yardımı yapar.

B) Ekonomik alanda vakfın faaliyetleri için:

1) 4. Maddenin A şıkkında zikredilen ve toplumun menfaatine olan hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için işletmeler kurar, kurdurur ve kurulmuş olanlara iştirak eder. Tarım, ticaret, inşaat, mesken vb. mal ve hizmet üreten araçların her çeşidini kanun çevresinde hazırlar, tesis eder ve hizmete açar.

2) Başkaları tarafından idare ve tasarruf bu vakfa devredilen vakıf ve tesislerinin mülkiyet ve idaresini üzerine alır. Ancak böyle tesis ve vakıf sahiplerinin bu tesis ve vakıf üzerinde hiçbir müdahale hakkı bulunmaz. Sadece isterlerse vakfa fahri üye olurlar.

3) Mülkiyet ve tasarrufunu üzerine almak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerden, kamu kuruluşlarından, doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak her çeşit kıymetleri, hakları, nakitleri, menkul ve gayrimenkulleri alır ve kabul eder. Ayrıca genel olarak vakfın gayesini gerçekleştirmek için vakıf idaresi, vasiyet, hibe, teberru, alım-satım, iktisap, tesis ve işletme, rehin ve ipotek işleri ve bunlarla ilgili anlaşmaları ve formaliteleri hükmi bir şahıs olarak yapar.

4) Kanunların tanıdığı imkân nispetinde vakfın gayelerini gerçekleştirmek maksadı ile yardım toplar ve tasarrufu uygun yerlere sarf eder.

5) Vakfın gelirlerini artırmak için ticari şirketler, holdingler kurar, ortak olur veya işletir.

6) Yurt dışındaki işçilerimizin her türlü meseleleri ile ilgilenir ve onlara yardımcı olur.

7) Fertler arasında sevgi ve kaynaşmayı artırıcı yurt içi ve yurt dışı seyahatler ve geziler düzenler.

8) Vakfın gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, dernek ve müesseselere mükâfat verir.

C) Fertler arasında sevgi ve işbirliğini artırıcı:

1) Muhtelif sosyal grup ve topluluklar arasında sevgi ve yakınlaşmayı sağlamak için toplantılar, geziler, ziyaretler ve sohbetler tertip eder.

2) Fertler, dernekler ve müesseseler arasındaki kırgınlık ve muhalefetleri izale edici faaliyetlerde bulunur.

3) Hastane, hapishane, huzurevi, yurtlar vs. yerlere ziyaretlerde bulunur.

4) Türk ceza kanununun çeşitli maddelerinden hüküm giymiş bulunan kişileri topluma kazandırma açısından her türlü eğitim, öğretim ve sorumluluklarını üstlenmek, onlara dergi, gazete, kitap, broşür ve nakit yardımında bulunmak, gerekirse avukat tutup savunmalarını yapmak.

5) Fertler arasında sevgi ve kaynaşmayı sağlamak için yurt içi ve yurt dışı seyahatler ve geziler düzenlemek.

6) Vakfın gayelerini benimseyen kimseler için sosyal tesisleri kurar ve işletir.

VAKFIN GELİRLERİ:

Madde: 5: Vakıf gayelerini gerçekleştirebilmek için gerekli maddi imkânları temin ve takviye etmek maksadı ile şu kaynaklardan faydalanabilir:

1) Vakıf kurucuların ortaya koyacakları sermaye,

2) Her üyenin ilk girişte ödeyeceği giriş aidatı ve her ay ödeyeceği aidatlar,

3) Her türlü şartlı ve şartsız bağışlar,

4) Sahibi bulunmayan malların satılmasından elde edilen gelirler,

5) Zekât, fitre, canlı ve cansız kurban ve kurban derileri vb. gibilerden elde edilen gelirler,

6) Her çeşit bağışlar, yardımlar, hibeler, vasiyet ve vakıflar,

7) Menkul ve gayrimenkuller alım ve satımından, kiralar ve kiraya verilmesi sonucunda elde edilen gelirler,

8) Vakıfça yapılan yayınlar, takvim, poster, konferans, panel, kermes ve diğer sosyal ve kültürel faaliyetlerden sağlanan gelirler,

9) Yerli ve yabancı her türlü çek, senet, tahvil, hisse senedi, nakitler, yardımlar vb.

10) Doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla hakiki veya hükmi şahıslar tarafından yapılan bağışlar, menkul ve gayrimenkuller, her türlü kıymet ve haklar,

11) Vakıf, mevcut mal varlığını nemalandırmak için gerekli tedbirleri alır.

VAKFIN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR:

Madde: 6: Amacına ulaşmak için vakıf; kanuni sınırlamalar müstesna, miktar ve değeri sınırlanmış olarak taşınır ve taşınmaz mallara ve her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yoluyla veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir veya birden fazla gayrimenkulü veya gelirini bir veya birkaç defa yatırımda kullanmaya, vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsis olunmak kaydı ile vaki bağış veya vasiyet veyahut çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, yerli veya yabancı bir veya birden fazla şirketin hisse senetlerini, intifa senetlerini, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara, kuponları almağa, satmağa, gelirlerini tahsil ve sarfa; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğe uygun olarak vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmağa, yabancı vakıflardan yardım almağa, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar akdetmeğe, amacına harcayacağı gelirleri artırmak için mevcutlarıyla veya vakfın mal varlığına dahil kıymetlerle bir şirkete katılmağa, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini sarfa, gayrimenkulleri intifa, şükna gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmağa, mevcut veya mevcut bulacak gelirleri ile kuracağı akdi münasebetler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü teminatları almağa, muteber kefaletleri kabule, vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacı ile gereğinde ödünç almağa, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeğe, vesair teminat iraesine, amacına uygun şartlı bağışları kabule, velhasıl vakfın amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bilcümle teşebbüs, tasarruf, temellük sözleşmeleri işlemleri icraya, Medeni Kanunun 46. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Ancak bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI:

Madde: 7: Vakfın kuruluş mal varlığı kuruculardan ………………………………. ve …………………………….’ın vakfa tahsis ettikleri ………………………………………TL değerindeki Konya ili, Meram ilçesi, Dere Mahallesi’nde kain tapunun 30.09.1992 tarih ve 4997 yevmiye, 3806 sayfa, 92 pafta, 3844 parselinde kayıtlı bulunan gayrimenkul ile bu gayrimenkul üzerindeki bina ve tesislerdir.

Vakıf, bu ilk kuruluş varlığına ilave olarak gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bir mal varlığının tamamı veya bir kısmını bağış, vasiyet veya başka suretlerle temellük edebilir. İntifa sükna veya mülkiyetin gayri ayni haklara sahip olabilir veya bu hakları herhangi bir hukuki yolla edinebilir.

ÜYELER:

Madde: 8:

Üyelerle ilgili hükümler:

1) Vakıf senedinin tecilinden sonra vakfa üye olmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 18 yaşını bitirmiş olmalar ve mütevelli heyetinin tasvibi ile mütevelli heyetinden iki kişinin tavsiyesini almış olmaları gerekir. Tüzel kişiler de vakfa üye olabilirler.

2) Vakıüyeleri her bütçe yılı için en az …………. TL. üyelik aidatı öder. Bu görevi inancının bir gereği olarak kabul eder. Bağış ve hediyeler sınırsızdır.

3) Üyeler mütevelli heyet başkanına müracaatla ve istifa yoluyla üyelikten çıkabilirler, üyelik aidatını ödemeyenler ve vakfın gayelerine uygun hareket etmeyenler haysiyet divanı kararı ile üyelikten ihraç edilirler. Vakfın gayesine ters hareketinden dolayı ihraç edilenler bir daha vakfa üye olamazlar.

4) Vakıftan kendi isteği ile ayrılan ve üyeliğine son verilen gerçek ve tüzel kişilerin ödedikleri aidatları kendilerine iade edilmez. Bu üyeler vakıftan hiçbir hak talep edemezler.

5) Vakıf faaliyetlerinde üyelerine öncelik tanınır.

VAKFIN ORGANLARI:

Madde: 9: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir:

1) Mütevelli Heyeti

2) Yönetim Kurulu

3) Haysiyet Divanı

4) Murakabe Heyeti

MÜTEVELLİ HEYETİ:

Madde: 10: Mütevelli Heyeti aşağıda isimleri yazılı bulunan (5) şahıstan meydana gelmiştir.

- …………………………………

- …………………………………

- …………………………………

- …………………………………

- …………………………………

a) Mütevelli Heyeti vakfın en yetkili organıdır. Vakfı en geniş şekilde idare, temsil ve ilzam eder.

b) Mütevelli Heyeti üyelerinden birinin ayrılması halinde vakıf üyeleri arasından uygun göreceği birini seçer.

c) Mütevelli Heyeti 5 kişiden az olamaz. Heyet şartlara göre sayısını artırabilir. Heyet üyeleri 20 kişiden fazla olamaz.

d) Mütevelli Heyeti üyeleri, vakfın diğer organlarında da görev alabilir.

Madde: 11: Mütevelli Heyetinin görevleri:

1) Vakfın gayesinin tahakkuku için gerekli kararlan almak ve ifa etmek,

2) Vakfı temsile ve ilzama, vakıf namına imzaya yetkili olanları ve derecelerini tespit etmek,

3) Vakıf Yönetim Kurulunu, Haysiyet Divanını, Murakabe Heyetini seçmek, lüzum gördüğü an görevlerine son vermek,

4) Boşalan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerini seçmek,

5) Yönetim Kurulu, Murakabe Heyeti, Haysiyet Divanı tarafından hazırlanan faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider hesaplarını, çalışma programlarını, tüzük ve yönetmelikleri incelemek, karara bağlamak ve ibra etmek,

6) Vakıf üyelerinin girişini onaylamak ve aidatlarını tespit etmek,

7) Vakıf senedinin tadiline, vakfın feshine ve tasfiyesine karar vermek,

8) Vakıf şube ve temsilciliklerini açmak, görev ve yetkilerini belirlemek,

9) Vakıf tescil olduktan sonra ilk hafta içinde Mütevelli Heyeti toplanarak aralarında iki yıl müddetle görev yapmak üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili seçer. Başkan, Mütevelli Heyetinin çalışmalarını, tanzim ve kararlarının tatbikini takip eder,

10) Mütevelli Heyeti 2 yılda bir Mart ayı içinde toplanır, Yönetim Kurulu gerekli hallerde mütevelli heyetini olağanüstü toplantıya çağırabilir. Mütevelli Heyeti üyelerinden en az yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Birinci toplantıda yarıdan fazla üyenin bulunması sağlanmışsa en az bir hafta içinde yapılacak ikinci toplantıda bu nisap aranmaz. Bu husus ve ikinci toplantı tarihi birinci toplantıya ait ilan üyelere gönderilecek yazıda belirtilir,

Madde 12: KARARLAR:

Mütevelli Heyetince bir başkan, bir başkan vekili ve iki divan kâtibi seçilir. Kâtipler görüşülen hususları tespit ederler. Alınan kararlar zapta geçirilir ve altları başkanlık divanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Mütevelli Heyetince kararlar üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya giremeyecek üye yerine vekil gönderebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Madde 13: Ayrıca mütevelli heyeti en az üç ayda bir defa toplanarak gündemindeki konuları inceler ve karar verir. Lüzum görülen hallerde olağanüstü olarak toplanabilir.

Bütün toplantılarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir.

YÖNETİM KURULU:

Madde: 14: Mütevelli Heyeti, sürekli çalışmaya gerek gösteren işler için bütün üyeler arasından veya dışarıdan (2) yıl için seçilecek (5) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu oluşturur.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMALARI VE TOPLANTILARI

Madde: 15: Yönetim Kurulu seçiminden bir hafta sonra toplanarak aralarında bir Yönetim Kurulu başkanı, bir başkan yardımcısı ve genel sekreter, bir muhasip ve bir veznedar olmak üzere seçim yapar.

- Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanmak zorundadır. Ayrıca başkanın veya kurul üyelerinden birinin isteği üzerine belli edilen günlerde toplanır.

- Toplantının geçerli olabilmesi için çoğunluk sağlanmış olmalıdır. Kararlar ekseriyetle alınır.

- Yönetim kurulunca toplantı olmadığı zamanlarda vakıf işleri ile ilgili kararları alıp yürütmek üzere başkan, başkan yardımcısı ve üyelerden biri ile genel müdürden oluşan 3 kişilik bir icra Kurulu kurulabilir. Bu kurulun hangi hallerde ve konularda karar alıp yürütebileceği Yönetim Kurulunca tespit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde: 16: Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1) Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için faydalı ve lüzumlu olan her türlü tedbirleri almak,

2) Vakfın çalışmalarının gerektirdiği harcamaları yapmak ve ödeme usullerini tespit etmek,

3) Vakfın ve vakfa bağlı işletmelerin muamelelerini işlerinin yürütülmesi maksadıyla kendi sorumluluklarında olmak üzere personel tayin eder,

4) Her türlü menkul ve gayrimenkul mallar ile paralar, nakdi değeri olan hakları, hisse ve alacak senetlerini vb. kıymetli evrakı intifa, sükna veya mülkiyetin gayrı ayni hakları, bir mal varlığının tamamını veya bir kısmını hibe, vasiyet veya ölüme bağlı tasarruf ve diğer tasarruflar yolu ile yahut satın alma veya kiralama suretiyle temellük veya tasarruf etmek ve bu suretle iktisap olunan emvalin vakıf mülkiyetine geçirilmesi için gerekli ferağları kabul etmek vesair her türlü özel ve resmi işleri yapmak.

5) Vakıf gayesinin gerçekleştirilmesi için vakıf mal varlığının nasıl ve ne zaman ve ne ölçüde kullanılacağı hakkında karar almak ve bu sebeple vakfın mallarından tasarrufu etmek suretiyle, ilgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayrı menkul malları satmaya, kiralamaya, gelirlerini tahsile ve sarfa yetkili bulunmak ve gayrı menkuller için tapu dairelerinde gerekli takrirleri vermek,

6) Vakıf için gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlamak,

7) Vakfın bütçe ve bilançoları ile gelir-gider cetveli ve faaliyet raporlarını hazırlamak,

8) Mütevelli heyetinin aldığı kararları yerine getirir,

9) Vakıf üyelerine bu vakıf senedi hükümlerine göre yapılacak yardımları yapabilir. Kredi verebilir, ancak; bu fıkrada belirtilen ödemeler, vakıf mal varlığının % 5’ini geçemez,

10) Vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak diğer personelin tayini ile görev ve yetkilerini ve sorumluluklarını ve bu personele verilecek ücretlerinin tespitini yapmak, lüzum görülen hallerde bunların vakıftan ilişkisini kesmek, (bu personelin görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulunca hazırlanacak bir talimatla belirtilir.)

11) Usulüne göre karar, muhasebe, demirbaş eşya ve gayrı menkul eşya defterlerini tutmak,

12) Mütevelli heyetine hesap vermek,

13) Vakıf senedinde yapılacak değişikliklerin hazırlığını yapıp mütevelli heyetine sunmak,

14) Mütevelli heyetinin karar ve temennilerinden mümkün olanları yerine getirmek,

15) Vakfa maddi ve manevi yardımı dokunanlardan lüzumunu gördüklerinin üyeliklerini mütevelli heyetine teklif etmek,

16) Vakfın servetini artırmak maksadı ile işletmeler ve yatırım için gayrı menkuller almak, inşa etmek, devlete veya şirkete ait hisse senetlerini almak, holdinglere, limited ve anonim şirketlere iştirak etmek, kendi bünyesinde işletmeler ve şirketler kurmak, işletmek, ithalat, ihracat ve ticari mümessillikler ve komisyon işleri yapmak,

17) Yönetim kurulu yapacakları bütün işlerde mütevelli heyeti başkanı veya başkan vekilinin yazılı veya sözlü onayını almak zorundadır,

18) Yönetim kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birkaç işin görülmesi için vekil tayin edebilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YETKİLERİ:

Madde: 17:

Yönetim kurulu başkanı: Vakıf için gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlar, personel kadrosunu tayin eder ve 13. maddede zikredilen hususların yerine getirilmesi için çalışır.

Yönetim kurulu başkan yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkanın görev ve yetkilerini kullanır ve başkan olduğu zaman ona yardımcı olur.

Genel sekreter: Vakfın bütün mubayıa işlerini idare eder, Mütevelli heyet toplantı günlerini ve gündemini hazırlar, kararların zapta geçirilmesini vesair muamelelerinin ikmalini ve başkanın vereceği diğer görevlerini yapar.

Muhasip: Bütçe uygulamasını ve muhasebe işlerini yapar.

Veznedar: Ödenekler, gelirler ve kıymetli evrakın muhafazası ile sorumludur.

Madde: 18:

Haysiyet divanı üyeleri ve görevleri:

- Mütevelli heyetinin seçeceği 3 kişiden meydana gelir. Bu heyet aralarından birini başkan seçer. Haysiyet divanı üyeleri 2 yıl için seçilirler.

- Vakfın prensiplerine ve gayelerine uymayan üyelerin durumlarını inceleyip karara bağlar ve bu kararla ilgili raporu mütevelli heyetinin onayına sunar.

Madde: 19:

Murakabe heyeti görev ve yetkileri:

- Mütevelli heyetinin seçeceği 3 kişiden meydana gelir. Bu heyet aralarından birini başkan seçer. Bu heyet (2) yıl için seçilir.

- Vakıf hesaplarını en az 3 ayda bir defa periyodik olarak inceler.

- Bütçe hesaplarını kontrol eder. Her yıla ait bilanço ve faaliyet raporunu inceledikten sonra durumu bir raporla mütevelli heyetine bildirir.

- İstedikleri takdirde yönetim kurulu toplantılarına iştirak ederler. Ancak oy kullanamazlar.

- Murakabe heyeti bu vakıf senedi ile ilgili kanunlarla Türk ticaret kanununun anonim şirket murakıplığına verdiği görevlerden mesuldürler.

ÖZEL YÖNETMELİKLER:

Madde: 20: Vakfın çalışma organlarının her hangi bir koluna gerçek veya tüzel kişiler üye olabilirler ve görev alabilirler.

Madde: 21: Vakıf organlarından bil fiil görev alıp (2) yıllık süreleri dolan eski üyeler aynı göreve tekrar seçilebilirler.

Madde: 22: Vakfı; Mahkemeler resmi ve hususi daireler, müesseseler, sair gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsile, vakıf adına para çekme ve yatırmaya, vekil tayin ve azline, sulh ve ibraya feragate, feragati kabule ve vakfı her konuda ve sahada temsil ve ilzama imza ve temsil yetkisi verilmiş en az iki kişinin imzası gereklidir.

Madde: 23: Vakfa ifa olunacak hizmetlerin karşılığı:

Mütevelli heyeti üyeleri ve başkanın hizmetleri prensip olarak fahridir. Mütevelli heyetinden ve diğer organlarda devamlı çalışanlara Mütevelli heyeti kararı ile muayyen bir ücret tayin edilebilir. Vakıf için seyahat eden üye ve personele verilecek harcırah miktarı her yıl Mütevelli heyet kararı ile tespit edilir. Seyahatler mutat vasıtalarla olup, uçak seyahati için Mütevelli heyet başkanlığının yazılı müsaadesi lazımdır.

Madde: 24: Vakıf faaliyetleri genişledikçe Mütevelli heyeti vakfın maruf organlarında bilfiil çalışan üye sayısını artırabilir ve yeni faaliyet organı kurabilir.

Madde: 25: Vakıf gelirlerini ve mal varlığını artırmak maksadı ile işyerleri açar ve işletebilir. Muhtelif kurum ve şirketlere ortak olabilir.

Madde: 26: Vakfın şube ve temsilcilikleri:

a) Vakıf mütevelli heyeti istediği yerde, dilediği kadar merkeze bağlı olmak şartı ile şubeler, temsilcilikler, bürolar, çalışma kolları kurar ve açar.

b) Şubeler, temsilcilikler ve bürolar ile çalışma kolları bu senet esaslarına uygun olarak çıkartılacak tüzük ve yönetmeliklere göre idare edilir.

Madde: 27: Vakıf, 3. maddede yazılı gayeleri gerçekleştirmek üzere memleketin gerektiren yerlerinde okullar, yurtlar, pansiyonlar ve tesisler açabilir. Okullar, devletin eğitim mevzuatına bağlı olmakla beraber idari ve mali konularda merkeze karşı sorumludurlar. Yurtlar ve pansiyonlar tüzel kişiliği olmayan iç kuruluşlardır.

Madde: 28: Okullar, yurtlar, pansiyonlar ve tesislerin kuruluşları yönetmelikleri, yöneticilerin yetkileri, çalışmaları, mali durumları, teftişleri, genişleme ve tasfiyeleri merkez mütevelli heyetinin hazırlayacağı özel yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Madde: 29: Vakıf, yukarıda sayılan gayelerini gerçekleştirmek için gerekli maddi imkânlarını temin ve takviye etmek maksadı ile şu kaynaklardan faydalanır:

1) Vakıf kurucularından 7. maddede adı zikredilen üyenin ortaya koyduğu sermaye,

2) Yıllık ve aylık üye aidatları,

3) Vakfın amacına uygun olarak yapılacak her türlü şartlı ve şartsız bağış, yardım ve vasiyetler,

4) Okul, yurt, pansiyon ve tesis payları,

5) Mevcut mal ve nakit varlığını nemalandırmak için gerekli tedbirleri alır,

6) Tertip edilen müsamere, konferans, bilgi yarışmaları, çeşitli geceleri ihya gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

7) Vakfın kiraları, ortaklıkları, yayın ve diğer gelirleri,

8) Vakfın mamelekinden elde edilen gelirler,

9) Çeşitli gelirler,

10) Tesis ve iştirak gelirleri,

11) İthalat ve ihracat gelirleri,

12) Çeşitli hisse senetlerinin alım ve satımından elde edilen gelirler,

13) Menkul ve gayrı menkullerin alım ve satımından kiralarından elde edilen gelirler,

14) Yurt içinden ve yurt dışından doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla hakiki ve hükmi şahıslar tarafından bağışlanan menkul ve gayrı menkuller ve her türlü kıymet ve haklar.

Madde: 30: Defterler

Merkez ve şubelerde noter tasdikli olmak üzere;

1) Üye kayıt defteri

2) Karar defteri

3) Gelir gider defteri

4) Demirbaş eşya defteri

5) Gelen ve giden evrak defteri

Bütçe ve kesin hesaplar o yıla ait hesapların sonunda gelir - gider defterinde gösterilir.

Madde: 31: Vakıf gelirleri dipkoçanlı, kopyalı, üzerlerinde sıra numarası belirtilmiş makbuzlarla alınır ve giderler sarf belgeleri ile yapılır.

Madde: 32: Mütevelli heyeti vakfın gayesine uygun olarak kullanılmak üzere gerek bağış ve gerekse bütçeleri gereğince alınacak veya yaptırılacak taşınmaz mallar vakıf adına tapuya kayıt ve tescil edilir.

Madde: 33: Hesap dönemi: Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Madde: 34: Vakfın fesh ve infisahı: Vakfın feshine yönetim kurulunun teklifi ile mütevelli heyeti karar verir. Vakfın feshi halinde her türlü mal varlığı, yetki, kıymet ve hakları mütevelli heyetinin uygun göreceği bir başka hayır kurumuna devredilir.

Madde: 35: Kurucular: Bu vakfın kuruluşu esnasında karşılıksız maddi ve manevi hizmetleri geçmiş bulunanların isim ve künyeleri bu vakıf senedinin baş tarafında yazılır. Vakfın kurucu heyet listesinde yer alan şahıslar aynı zamanda vakfın üyeleridir.

GEÇİCİ MADDELER:

1) RİBAT EĞİTİM VAKFl'nın ilk geçici yönetim kurulunun aşağıda isimleri yazılı kişilerden oluşmuştur,

a) ………………………………………….

b) ………………………………………….

c) ………………………………………….

d) ………………………………………….

e) ………………………………………….

Geçici yönetim kurulu vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içinde kurucular kurulunu toplantıya çağırmakla yükümlü olup bu süre içinde bu vakıf senedinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

2) Bu vakfın tescili için gerekli her çeşit işlemleri yapmak üzere …………………………………………….. yetkili kılınmıştır. Okuryazar olan ilgililere bu vakıf senedi okumaları için verildi. Kendileri okudular. Yazılanların arzularına uygun olduğunu beyan etmeleri üzerine bu vakıf senedi altını ilgililer imza ettiler. Ben noter imza ettim ve mühürledim. Bin dokuz yüz doksan iki yılı aralık ayının üçüncü perşembe günü. 3-12-1992

KONYA YEDİNCİ NOTERİ